Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Stosujemy środki i praktyki zapobiegające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w celu zapobiegania takim działaniom za pośrednictwem Witryny i ogólnie, tam, gdzie ma to zastosowanie.

Korzystając ze Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje że:

- Jest prawowitym właścicielem pieniędzy, które wpłaca lub wpłacił na swoje konto na Witrynie.

- Wymienione powyżej środki zostały uzyskane w sposób legalny i nie są dochodem z przestępstwa.

- Nie będziesz w żaden sposób wykorzystywał Witryny do nielegalnych działań.

- Informacje przekazywane Firmie są prawidłowe i aktualne.

- Poinformuje nas, jeśli jest lub stanie się osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Oznacza to osobę, która pełni lub pełniła ważne funkcje publiczne w obcym kraju, na przykład szefa państwa lub wysokiego rangą polityka, wyższego urzędnika rządowego, sądowego lub wojskowego, wyższego rangą dyrektora korporacji państwowej lub ważnego urzędnika partii politycznej

Jeżeli jakiekolwiek informacje, które podaje nam użytkownik są nieprawdziwe, niedokładne, wprowadzające w błąd lub w inny sposób niekompletne, użytkownik będzie naruszać umowę, a my zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta użytkownika i/lub uniemożliwienia mu korzystania z usług, w uzupełnieniu do wszelkich innych działań, które możemy podjąć.

Podejmując decyzję o zażądaniu dokumentów, Firma stosuje podejście oparte na ryzyku. Oznacza to, że stale monitorujemy aktywność użytkownika podczas korzystania z Witryny. Jeśli którekolwiek z jego działań zostaną uznane za podejrzane, na przykład przekroczenie kwoty dozwolonej dla wpłat lub wypłat, lub drastyczne zmiany w zachowaniu, mogą one być przedmiotem dodatkowej weryfikacji.

Każde takie podejrzane działanie może zostać zgłoszone właściwym organom.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziesz w stanie przejść weryfikacji, Twoje konto zostanie zamrożone, do czasu przeprowadzenia weryfikacji. W tym okresie nie będziesz mógł wpłacać, ani wypłacać środków z Witryny.

Wszystkie informacje otrzymane od użytkownika w procesie identyfikacji są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja dotycząca środków zastosowanych podczas weryfikacji oraz informacje uzyskane podczas tej weryfikacji są przechowywane przez okres nie krótszy niż 10 lat. Po upływie tego terminu informacje będą anonimizowane.